Procediment

II. EE. Autorització. Reenviament a fàbrica o dipòsit fiscal de productes barrejats o contaminats