Procediment

II. EE. Autorització. Destrucció i desnaturalització de labors del tabac