Procediment

Model 585. Impost sobre l'emmagatzemament de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades. Autoliquidació i pagaments fraccionats.