Procediment

NIF: Assignació de Número d'Identificació Fiscal a les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica.