Procediment

Registre censal dels règims especials de servicis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió o electrònics. Formulari 034