Procediment

Model 210. IRNR. Impost sobre la Renda de No Residents sense establiment permanent.