Procediment

Model 181. Declaració Informativa. Préstecs i crèdits, i operacions financeres relacionades amb béns immobles.