Procediment

Model 296. Declaració Informativa. Retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de No Residents (sense establiment permanent). Resum anual.