Procediment

Model 997. Embargament de pagaments pressupostaris d'altres administracions públiques