Procediment

Certificació prèvia per a la realització material de pagaments d'organismes de la comunitat autònoma de Catalunya a través de les entitats de crèdit (Apartat tercer de l'antiga Orde HFP/878/2017)